1.Bezpečnostné predpisy

Bezpečnostné listy (BOZP) sú nástrojom pre prenos informácií týkajúce sa bezpečnosti.

3.Aktuálne bezpečnostné predpisy(BOZP) pre FEIN výrobky nájdete tu

2.Hodnoty vibrácií/emisie hluku

Hladiny hluku a vibrácií sú nariadenímBOZP a slúžia k zaisteniu ochrany pracovníkov proti hluku a vibráciám.

Aktuálne hodnoty pre FEIN výrobky nájdete tu

Hodnoty vibrácií


3. Problematické látky (SVHC)

Európska agentúra pre chemické látky (ECHA), stanovila látku kadmium na kandidátsky zoznamm látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC). Táto látka sa nachádza vnútri nikel-kadmiových akumulátorov, a nie je uvoľnená v priebehu životnosti akumulátoraTýmto sa dostávame k povinnosti zverejňovať informácie o látkach vo výrobkoch podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) 33. Na žiadosť spotrebiteľa každý dodávateľ výrobku, ktorý spĺňa kritériá v článku 57 a je označený v súlade s článkom 59, odsek 1 v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostných percent (w / w), spotrebiteľ musí, pre bezpečné použitie výrobku, mať dispozícii dostatočné informácie, akonapr.minimum, názov látky.

  • Výrobok: Kadmium
  • EG-Nr.: 231-152-8
  • CAS-Nr.: 7440-43-9
  • Použitie: neoddeliteľná súčasť v niklokadmiových akumulátoroch
  • materiál sa neuvoľní v priebehu životnosti batérie
  • Ďalšie informácie o SVHC k dispozícii na internetových stránkach
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Originál FEIN produkt


Číslo materiálu (Názov)
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Accumulator (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Často kladené otázky

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, prosíme vyplniť tlačivo FAQ. Alebo nám napište e-mail.

K tlačivu FAQ