1. Karty chrakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (Material Safety Data Sheet, MSDS) to instrument zawierający informacje dot. bezpieczeństwa substancji i mieszanek, w tym informacje z odnośnych raportów dot. ich właściwości chemicznych. Jej celem jest przekazaniem profesjonalnym użytkownikom danych i zaleceń dot. postępowania z takimi substancjami i mieszankami z zachowaniem należytych środków ostrożności z zakresu ochrony zdrowia, BHP i ochrony środowiska.

Aktualne karty charakterystyki MSDS produktów dostępne są tutaj.

2. Wartości drgań / emisji dźwięku

Niemieckie Rozporządzenie dot. Hałasu i Drgań chroni pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez hałas i drgania

Aktualne parametry dla produktów FEIN dostępne są tutaj.

Wartości drgań


3. Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaklasyfikowała kadm jako substancję wzbudzającą duże obawy (SVHC). Substancja ta znajduje się w akumulatorach niklowo-kadmowych i nie zostaje uwolniona w trakcie żywotności tych akumulatorów. Niniejszym wypełniamy obowiązek przekazania infomracji nt substancji niebezpiecznych zgodnie z regulacją UE nr 1907/2006 (REACH) 33. Na żądanie konsumenta każdy dostawca wyrobu zawierającego substancję, spełniającą kryteria określone w artykule 57, określonym zgodnie z art 59 (1), w stężeniu powyżej 0,1% wagowo (w / w), powinien dostarczać konsumentowi wystarczające informacje, dostępne dla dostawcy, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, w tym jako minimum nazwę tej substancji.

  • Nazwa substancji: kadm
  • EC-No.: 231-152-8
  • CAS-No.: 7440-43-9
  • Użycie: integralny komponent akumulatorów niklowo - kadmowych
  • Substancja nie zostanie uwolniona podczas cyklu życia akumulatorów
  • Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej:
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Produkty FEIN których to dotyczy:


Numer produktu
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Akumulator (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Często zadawane pytania

Więcej infomracji znajduje się w sekcji FAQ

FAQ (często zadawane pytania)