FEIN vyhlásenie výrobcu o záruke

(stav 1. január 2020)


Každé elektrické náradie FEIN sa starostlivo kontroluje, testuje a podlieha prísnym kontrolám zaistenia kvality FEIN. Zmluvné alebo zákonné nároky na záruku voči predajcovi zostávajú touto zárukou výrobcu nedotknuté.


Záruka výrobcu FEIN sa poskytuje podľa nasledujúcich podmienok:


 1. Záručná lehota je pre spotrebiteľa dva roky. V prípade použitia na komerčné účely je záručná lehota jeden rok. Lehoty sa počítajú od dátumu kúpy prvým používateľom.
 2. Zo záruky sú vylúčené:
  • a. Časti náradia, ktoré podliehajú opotrebovaniu v dôsledku používania alebo inému prirodzenému opotrebovaniu (napr. uhlíkové kefy alebo kotvy), a teda majú následne obmedzenú životnosť, ako aj iné škody na elektrickom náradí, ktoré vyplývajú z používania alebo iného prirodzeného opotrebovania . Preto nejde o chybu a nie je predmetom záruky výrobcu FEIN, keď sa v dôsledku vysokého namáhania dosiahne životnosť pred tým, ako uplynie záručná lehota.
  • b. Poškodenia spôsobené vyššou mocou, ako požiar, výbuch, zrútenie, zásah blesku, extrémne podmienky prostredia a iné škody spôsobené živelnou pohromou.
  • c. Chyby, ktoré vyplývajú z nerešpektovania pokynov na obsluhu, nesprávneho používania, preťaženia alebo nedostatočnej údržby alebo starostlivosti.
  • d. Škody, ktoré vznikli pri používaní náhradných, resp. montovaných dielov alebo príslušenstva, ktoré nie sú originálne diely FEIN, a v dôsledku používania ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu, resp. používania ktorých by mohlo mať podiel na vzniku škody.
  • e. Produkty, na ktorých boli vykonané zmeny alebo doplnenia.
  • f. Elektrické náradie, ktoré je čiastočne alebo úplne rozobraté; nemožno predložiť alebo odoslať ako predmet záruky.
 3. Odstránenie uznaného poškodenia v záruke môže spoločnosť FEIN podľa vlastného uváženia uskutočniť dvomi spôsobmi: Buď môže spoločnosť FEIN náradie pre používateľa bezplatne opraviť, alebo ho nahradiť bezchybným náradím (podľa okolností za nasledujúci model). Vymenené diely alebo náradie prechádzajú do vlastníctva spoločnosti FEIN.
 4. Nárok na záruku sa musí uplatniť počas záručnej lehoty podľa bodu 1. Pritom sa musí predajcovi alebo záručnému servisu spoločnosti FEIN predložiť alebo odoslať príslušné náradie a originálny doklad o kúpe, ktorý musí obsahovať údaje o dátume kúpy a označenie produktu.
 5. Vymenené diely stroja opravené pri záručnej oprave majú novú jednotnú záručnú lehotu 12 mesiacov, ktorá začína plynúť doručením opraveného náradia používateľovi. Nevymenené diely zostávajú týmto nedotknuté. Poskytnutím záruky sa záručná lehota nástroja nepredlžuje ani neobnovuje.
 6. Pri odoslaní preberá odosielateľ (kupujúci) riziku za prepravu a prepravné náklady. Alternatívne môže kupujúci využiť odvozný servis spoločnosti FEIN, ak je takýto odvozný servis v príslušnej krajine k dispozícii.
 7. Práce uvedené v tomto vyhlásení o záruke vykonáva samotná spoločnosť FEIN a firmy, ktoré boli na to výslovne autorizované spoločnosťou FEIN.

3-ročná záruka FEIN PLUS:

(stav 1. január 2020)


 1. Pre všetky elektrické náradia FEIN a pásové brúsky, ako aj lítium-iónové akumulátory a príslušné nabíjačky zakúpené od 1. januára 2020 sa predlžuje záručná lehota spoločnosti FEIN stanovená vo vyhlásení výrobcu o záruke pre prvého nadobúdateľa (používateľa) na 3 roky, ak sa kupujúci zaregistruje do 6 týždňov od dátumu kúpy. Ak nie je ďalej upravené inak, platia pre 3-ročnú záruku FEIN PLUS ustanovenia spoločnosti FEIN stanovené vo vyhlásení výrobcu o záruke.
 2. Predĺženie lehoty nad 3 roky nie je v programe „3-ročná záruka FEIN PLUS“ možné.
 3. „3-ročná záruka FEIN PLUS“ sa nevzťahuje na: Vysokofrekvenčné elektrické náradie FEIN, AccuTec skrutkovače, balancéry, nástroje na obrábanie rúr, pneumatické náradie, akumulátorové bloky NiCd a NiMH, ako aj príslušné nabíjačky a produktové balenia, ako napríklad kufríky. Na tieto produkty platí naďalej záruka výrobcu FEIN.
 4. Vyňaté sú aj produkty zakúpené a používané v krajine, ktoré sa nezúčastňujú programu „3-ročná záruka FEIN PLUS“. Zúčastnené krajiny si môžete pozrieť na stránke warranty.fein.com.
 5. Okrem kritérií uvedených v bode 2 záruky výrobcu FEIN sa môže v prípade, že je pri určitom produkte trikrát reklamovaná porovnateľná chyba, tento produkt vylúčiť z „3-ročnej záruky FEIN Plus“.
 6. Produkty, ktoré už boli prihlásené a znovu predané (produkty z druhej ruky), sú z programu vylúčené. Kupujúci použitého stroja ho nemôže znovu prihlásiť do programu „3-ročná záruka FEIN PLUS“.
 7. Registráciu musí vykonať samotný kupujúci na internetovej stránke warranty.fein.com. Prípadne môže predávajúci (obchodník) na základe súhlasu zákazníka vykonať registráciu za neho. Ako potvrdenie platí doklad o registrácii a originálny doklad o kúpe, na ktorom je uvedený dátum kúpy. Registrácia sa vykoná len vtedy, keď kupujúci súhlasí s uchovaním požadovaných údajov.

Záruka Výhody:

 • Predĺženie záruky
 • Zaručená spoľahlivá funkčnosť
 • 3-ročná záruka FEIN PLUS
Hotline pre záruku
FEIN elektronáradie, s.r.o.
Stará Vajnorská 90
SK - 831 04 Bratislava
Tel. + 421 903 419 006

info@fein.sk