Online-verifiering

Ange det registrerade serienumret i online-kontrollen. Den visar direkt om din maskin berörs eller inte.

Serienummer är ogiltig.
Kontrollera

Ett fel har inträffat, vänligen kontrollera dina uppgifter.

Det angivna serienumret berörs.

E-postadress: magdrill_care_se@fein.com

Personuppgifter
Call Back

Det angivna serienumret berörs inte.

Personuppgifter

* Obligatoriska fält

Call Back - Jag vill att ni ringer upp mig

* Obligatoriska fält
Q&A
Hur många maskiner berörs i hur många länder och under hur lång tid?
Av de nämnda modellerna har FEIN sålt runt 8 000 enheter och 150 reservdelar i 53 länder. De berörda kärnborrmaskinerna har monterats på FEINs anläggning i USA. Tillverkningen av reservdelarna har skett internationellt. Av de berörda komponenterna har 150 distribuerats.
I vilka länder har de flesta av maskinerna sålts?
I Nordamerika har de flesta maskinerna sålts i USA och Kanada, i Europa är det Tyskland och Frankrike.
Hur ser ersättningen till de berörda användarna ut?
Vi ersätter våra användare genom att återbetala inköpspriset eller genom att ersätta med en maskin av högre kvalitet. Dessutom står vi naturligtvis för kostnaderna för återsändandet.
Hur kan det komma sig att en asbesthaltig tätningsring (i åtta år) har monterats utan att ni upptäckt det? Har ni problem med er kvalitetssäkring? Har ni koll på er leverantörskedja?
Från och med år 2021 skärps lagstiftningen kring användningen av vissa farliga ämnen på marknaden för elektriska och elektroniska apparater i Europa. Som kvalitetstillverkare av elverktyg lägger vi största vikt vid att våra produkter är säkra och att våra kunder är nöjda. Därför har vi genomfört en heltäckande kontroll av att de framtida kraven uppfylls. I samband med detta har vi konstaterat att det i ovannämnda kärnborrmaskiner och reservdelar av märkena FEIN, Slugger och Slugger by FEIN sitter en tätningsring som innehåller en form av asbest. Dessutom berörs reservdelarna med nummer 30610055000, 32498611010 (tätningar) och komponenten 31508314030.
Handlar den här återkallelsen om frivilliga säkerhetsåtgärder eller är det en lagstadgad process?
Vi håller naturligtvis kontakt med myndigheterna i de berörda länderna och ser till att uppfylla de rättsliga kraven.
Vilken sorts asbest identifierades?
Det är krysotil det handlar om.
Varför användes krysotil?
Krysotil användes för värmebeständiga material som t.ex. tätningar.
På vilket sätt kan krysotil komma ut från tätningarna i era maskiner och utgöra en hälsorisk för användaren?
Enligt vad vi vet för närvarande kan asbestfibrer frigöras vid kontakt med en av de berörda tätningsringarna – särskilt om tätningsringen bryts, förstörs eller skavs av. Asbest kan vara farligt om fina fibrer frigörs och hamnar i inandningsluften. Ren hudkontakt är ofarlig.
Finns det några rapporter som tyder på möjliga hälsorisker? Om ja, vilka?
Tidigare undersökningar i våra produktionsanläggningar har inte påvisat någon sådan belastning. Vi utför ytterligare undersökningar och räknar med att få resultaten i slutet av januari 2020.
Vad gör ni konkret för att förhindra en liknande situation i framtiden?
Hos FEIN sker en noggrann första provning av nya elverktyg och tillbehör som ska introduceras på marknaden. De enhetliga förfarandena i denna första provning definieras på huvudkontoret i Tyskland och gäller över hela världen. Dessutom sker en kontroll av överensstämmelse med REACH-RoHS som även är bindande för produkterna internationellt. Denna kontroll av överensstämmelse gäller både nya elverktyg och tillbehör samt befintliga produkter på marknaden. Därför övervakar FEIN kontinuerligt den kompletta maskin- och tillbehörsportföljen beträffande lagstadgade krav och standarder. För FEIN är förstklassiga elverktyg och tillbehör av avgörande vikt för att kunna erbjuda användarna bästa möjliga system. Under denna kontinuerliga övervakning har vi fastställt den ovan nämnda avvikelsen.
Vad är en kontroll av överensstämmelse med REACH-/RoHS?
Överensstämmelsen med REACH-/RoHS gäller framför allt för tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska apparater. ”REACH” är en förkortning för registrering (Registration), utvärdering (Evaluation) och godkännande (Authorisation) av kemikalier (Chemicals). RoHS är förkortning för ”Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment” eller kortfattat ”Restriction of certain hazardous substances”, på svenska: ”Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter”. EU-direktivet RoHS (direktiv 2002/95/EG) infördes för att begränsa användningen av vissa hälsofarliga och miljöfarliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater och reservdelar.
Vilka ansträngningar gör FEIN för att verkligen nå alla ägare och användare av maskinerna och reservdelarna?
För att agera ansvarsfullt gentemot våra kunder har vi med omedelbar verkan stoppat all användning, reparation, underhåll och försäljning av de nämnda maskinerna och reservdelarna. Vi återkallar alla berörda och på marknaden befintliga kärnborrmaskiner och reservdelar. För att underlätta identifieringen och återlämnandet av de berörda maskinerna och reservdelarna för användarna har vi skapat en särskild webbsida på följande adress . Där finns även säkerhetsinformation. Dessutom kommunicerar vi öppet och transparent med våra återförsäljare och fackmedier för att nå alla användare.
Varför måste jag skicka tillbaka maskinerna?
Ovannämnda maskiner får inte längre tas i drift, användas, repareras, underhållas eller säljas. Alla berörda maskiner ska omedelbart samlas in och förseglas med vanlig, förstärkt vävtejp runt de aktuella tätningarna samt därefter förvaras i en skyddad, tillsluten behållare, till exempel i originalväskan. VIKTIGT: Använd alltid skyddshandskar och dammskyddsmask (av typ FFP3) vid detta arbete. Efter användningen ska dessa förvaras tillsammans med maskinen i dess skyddade, tillslutna behållare. Öppna under inga omständigheter maskinens hölje på egen hand. Om du inte har tillgång till lämpliga lagerutrymmen eller inte kan sortera de berörda maskinerna ska du genast kontakta oss. Asbest är hälsovådligt och kan under vissa omständigheter orsaka cancer. I princip kan asbestfibrer frigöras när maskinerna, reservdelarna eller komponenterna används. Detta gäller framför allt om den berörda tätningsringen spricker, skavs sönder eller på annat sätt förstörs, eller vid en eventuell reparation. Därför gäller omedelbart användnings- och försäljningsstopp. Vi är tacksamma för din medverkan till att omedelbart återsända maskinerna för närmare undersökning.
Är jag tvungen att skicka tillbaka maskinerna?
Ovannämnda maskiner får inte längre tas i drift, användas, repareras, underhållas eller säljas. Alla berörda maskiner ska omedelbart samlas in och förseglas med vanlig, förstärkt vävtejp runt de aktuella tätningarna samt därefter förvaras i en skyddad, tillsluten behållare, till exempel i originalväskan. VIKTIGT: Använd alltid skyddshandskar och dammskyddsmask (av typ FFP3) vid detta arbete. Efter användningen ska dessa förvaras tillsammans med maskinen i dess skyddade, tillslutna behållare. Öppna under inga omständigheter maskinens hölje på egen hand. Om du inte har tillgång till lämpliga lagerutrymmen eller inte kan sortera de berörda maskinerna ska du genast kontakta oss. Asbest är hälsovådligt och kan under vissa omständigheter orsaka cancer. I princip kan asbestfibrer frigöras när maskinerna, reservdelarna eller komponenterna används. Detta gäller framför allt om den berörda tätningsringen spricker, skavs sönder eller på annat sätt förstörs, eller vid en eventuell reparation. Därför gäller omedelbart användnings- och försäljningsstopp. Vi är tacksamma för din medverkan till att omedelbart återsända maskinerna för närmare undersökning.