0800223114

Verifikovanie online

Prosím, zaznamenajte zistené sériové číslo do systému na overovanie online. Ten vám ihneď zobrazí, či sa záležitosť týka alebo netýka vášho stroja.

Sériové číslo je neplatné.
Preveriť

Nastala chyba, prosím, skontrolujte vaše údaje.

Týka sa zadaného sériového čísla.

E-mail: magdrill_care_sk@fein.com
Hotline: 0800223114

Osobné údaje
Call Back

Netýka sa zadaného sériového čísla.

Osobné údaje

* Povinné polia

Call Back - Chcem, aby ste mi zavolali späť

* Povinné polia
Q&A
Koľko zariadení, v koľkých krajinách a z akého časového obdobia je dotknutých?
Z uvedených modelov predala spoločnosť FEIN okolo 8 000 jednotiek a 150 náhradných dielov v 53 krajinách. Dotknuté jadrové vŕtačky boli montované v stredisku FEIN v USA. Výroba jednotlivých dielov sa realizuje celosvetovo. Z dotknutých konštrukčných dielov bolo uvedených do obehu 150.
V ktorých konkrétnych krajinách bola predaná väčšina zariadení?
V Severnej Amerike bolo predaných najviac zariadení v USA a Kanade; v Európe sú to Nemecko a Francúzsko.
Ako je to s kompenzáciou dotknutých používateľov?
Našim používateľom vrátime kúpnu cenu alebo ponúkneme, v závislosti od dotknutého modelu, kvalitné náhradné zariadenie. Okrem toho samozrejme hradíme náklady spojené s vrátením.
Ako sa môže stať, že môže byť zabudované tesnenie obsahujúce azbest (už dobrých osem rokov) bez toho, aby ste si to všimli? Máte problém so zabezpečením kvality? Nemáte pod kontrolou dodávateľský reťazec?
Od roku 2021 sa sprísni legislatívna týkajúca sa používania určitých nebezpečných látok na trhu s elektrickými a elektronickými zariadeniami v Európe. Ako výrobca kvalitného elektrického náradia kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť našich výrobkov a spokojnosť našich zákazníkov. Preto sme vykonali plošnú kontrolu z hľadiska dosiahnutia zhody s budúcimi požiadavkami. Zistili sme, že vo vyššie uvedených jadrových vŕtačkách značiek FEIN, Slugger a Slugger by FEIN bol zabudovaný tesniaci krúžok obsahujúci azbest. Dotknuté sú okrem toho náhradné diely s číslami 30610055000, 32498611010 (tesnenia) a konštrukčná skupina 31508314030.
Jedná sa pri tomto sťahovaní z trhu o dobrovoľné bezpečnostné opatrenie alebo o zákonom predpísaný postup?
Sme samozrejme v kontakte s úradmi v dotknutých krajinách a pritom dodržiavame právne predpisy.
Aký konkrétny druh azbestu bol identifikovaný?
Jedná sa o látku Chrysotil.
Načo sa používal Chrysotil?
Látka Chrysotil bola používaná na materiály odolné voči teplu, ako napríklad tesnenia.
Za akých okolností môže Chrysotil unikať z tesnení zabudovaných vo vašich zariadeniach a predstavovať pre používateľov ohrozenie zdravia?
Podľa aktuálnej úrovne poznatkov sa môžu uvoľňovať azbestové vlákna pri kontakte s dotknutým tesnením – najmä pri zlomení, zničení a/alebo odieraní tesnenia. Azbest môže byť nebezpečný, keď sa uvoľnia jemné vlákna a tak sa môžu dostať potenciálne do vzduchu. Čistý kontakt s pokožkou je neškodný.
Máte k dispozícii posudky, ktoré odhaľujú možné scenáre s rizikom pre zdravie? Ak áno, aké?
Doterajšie skúšky v našich výrobných závodoch neodhalili žiadne zaťaženie. Vykonávame ďalšie skúšky a s výsledkami počítame do konca januára 2020.
Čo robíte konkrétne pre to, aby ste v budúcnosti vyvarovali podobných prípadov?
Spoločnosť FEIN vykonáva prvotnú typovú skúšku nového elektrického náradia a príslušenstva, ktoré sú uvádzané na trh. Jednotné procesy prvotnej typovej skúšky sú definované v centrále spoločnosti v Nemecku a majú celosvetovú platnosť. Okrem toho sa realizuje dosiahnutie zhody s požiadavkami REACH-RoHS, ktoré je takisto celosvetovo záväzné pre výrobky. Toto dosiahnutie zhody je zamerané na nové elektrické náradie a príslušenstvo, ako aj na výrobky, ktoré sa už nachádzajú na trhu. Podľa toho neustále sleduje spoločnosť FEIN kompletné portfólio strojov a príslušenstva z hľadiska zákonných požiadaviek a noriem. Pre spoločnosť FEIN predstavujú kvalitné elektrické náradie a príslušenstvo základný prvok na poskytovanie najlepších systémov zákazníkom. V rámci tohto trvalého sledovania sme zistili vyššie uvedenú odchýlku.
Čo znamená dosiahnutie zhody s požiadavkami REACH-/RoHS?
Zhoda REACH-/RoHS sa týka predovšetkým výrobcov a dovozcov elektrických a elektronických zariadení. „REACH“ je skratka pre registráciu („Registration“), posúdenie („Evaluation“) a schválenie („Authorisation“) chemikálií (Chemicals). RoHS je skratka pre „Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment“ alebo skrátene „Restriction of certain hazardous substances“, po slovensky: „Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických alebo elektronických zariadeniach“. Smernica RoHS Európskej únie (smernica 2002/95/ES) bola zavedená na obmedzenie používania určitých látok ohrozujúcich zdravie a životné prostredie v elektrických alebo elektronických zariadeniach a náhradných dielcoch.
Aké úsilie vyvíja FEIN na zastihnutie naozaj všetkých majiteľov a používateľov zariadení a náhradných dielov?
Na naplnenie zodpovednosti voči našim zákazníkom sme s okamžitou účinnosťou zastavili akékoľvek prevádzkovanie, používanie, opravu, údržbu a predaj uvedených strojov a náhradných dielov. Zvolávame naspäť všetky jadrové vŕtačky a náhradné diely, ktoré sú dotknuté a uvedené do obehu. Aby sme našim používateľom uľahčili identifikáciu a bezpečné vrátenie dotknutých strojov a náhradných dielov, vytvorili sme internetovú prezentáciu na tejto adrese . Tá obsahuje aj bezpečnostné upozornenie. Okrem toho otvorene a transparentne komunikujeme s našimi partnermi v oblasti odbytu, predaja a s odbornými médiami, aby sme mali dosah na všetkých používateľov.
Prečo musím stroj(e) zaslať naspäť?
Stroje uvedené vyššie sa viac nesmú prevádzkovať, používať, opravovať, udržiavať ani predávať. Všetky dotknuté stroje sa musia bezodkladne zozbierať, zalepiť v dotknutej oblasti tesnenia pomocou bežne dostupnej zosilnenej tkaninovej lepiacej pásky a uschovať v chránených, uzavretých nádobách, napríklad v originálnom kufríku. DÔLEŽITÉ: Treba pri tom bezpodmienečne používať ochranné rukavice a ochranné respirátory (typ FFP3). Tieto sa musia po použití uschovať spolu so strojom v chránených, uzavretých nádobách. V žiadnom prípade neotvárajte kryt strojov. Ak by ste nemali vhodné možnosti skladovania alebo ak by ste neboli schopní separovať dotknuté stroje, ihneď sa obráťte na nás. Azbest je zdraviu škodlivý a za určitých okolností môže spôsobovať rakovinu. Pri používaní strojov, náhradných dielov a konštrukčných skupín sa v zásade môžu uvoľniť azbestové vlákna. Týka sa to najmä prípadov, keď príslušný tesniaci krúžok praskne, zlomí sa, zničí sa alebo sa poškriabe, teda predovšetkým tiež pri prípadnej oprave. Z toho dôvodu platí okamžité zastavenie prevádzky a predaja. Prosíme vás o súčinnosť a o bezodkladné spätné zaslanie za účelom ďalšieho skúšania strojov.
Som nútený vrátiť stroj(e) naspäť?
Stroje uvedené vyššie sa viac nesmú prevádzkovať, používať, opravovať, udržiavať ani predávať. Všetky dotknuté stroje sa musia bezodkladne zozbierať, zalepiť v dotknutej oblasti tesnenia pomocou bežne dostupnej zosilnenej tkaninovej lepiacej pásky a uschovať v chránených, uzavretých nádobách, napríklad v originálnom kufríku. DÔLEŽITÉ: Treba pri tom bezpodmienečne používať ochranné rukavice a ochranné respirátory (typ FFP3). Tieto sa musia po použití uschovať spolu so strojom v chránených, uzavretých nádobách. V žiadnom prípade neotvárajte kryt strojov. Ak by ste nemali vhodné možnosti skladovania alebo ak by ste neboli schopní separovať dotknuté stroje, ihneď sa obráťte na nás. Azbest je zdraviu škodlivý a za určitých okolností môže spôsobovať rakovinu. Pri používaní strojov, náhradných dielov a konštrukčných skupín sa v zásade môžu uvoľniť azbestové vlákna. Týka sa to najmä prípadov, keď príslušný tesniaci krúžok praskne, zlomí sa, zničí sa alebo sa poškriabe, teda predovšetkým tiež pri prípadnej oprave. Z toho dôvodu platí okamžité zastavenie prevádzky a predaja. Prosíme vás o súčinnosť a o bezodkladné spätné zaslanie za účelom ďalšieho skúšania strojov.