Sheet metal shears - BLS 1.6 E BLS 1.6 E Sheet Shear, up to 1,6 mm CompareNote
Sheet metal shears - BLS 2.5 E BLS 2.5 E Sheet Metal Shear up to 2,5 mm CompareNote
Sheet metal shears - BLS 3.5 BLS 3.5 Sheet Metal Shear up to 3,5 mm CompareNote
Sheet metal shears - BLS 4.2 BLS 4.2 Sheet Metal Shear up to 4.2 mm CompareNote